Sopockie Autonomiczne Gimnazjum działa od września 1999 roku a 31 sierpnia 2019r. w wyniku reformy oświaty zamknie swoją działalność. Organem prowadzącym szkołę jest Gdańska Fundacja Oświatowa , która w 1989 roku założyła pierwsze niepubliczne liceum na Pomorzu (Gdańskie Liceum Autonomiczne) i prowadzi obecnie na terenie Gdańska i Sopotu łącznie 9 szkół, przedszkole oraz Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną „Osiek”. Sopockie Autonomiczne Gimnazjum wchodzi w skład Sopockich Szkół Autonomicznych: Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa powstała w 1995 roku, Sopockie Autonomiczne Liceum funkcjonuje od 2002 roku.

Koncepcja dydaktyczna – Mnożymy talenty!
Sopockie Autonomiczne Gimnazjum to placówka ciesząca się wśród uczniów i rodziców opinią bezpiecznej, przyjaznej szkoły, uzyskującej wysokie wyniki w pracy dydaktycznej i szeroko wspierającej uczniów w ich wszechstronnym rozwoju. W całym cyklu kształcenia uczniowie uczestniczą w projektach i programach o zasięgu ogólnopolskim i w międzynarodowym, rozwijają swoje pasje, korzystając z bogatej oferty bezpłatnych zajęć dodatkowych, indywidualnych konsultacji przedmiotowych oraz biorąc udział w specjalnym cyklu przygotowań do egzaminu gimnazjalnego, konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich.
Od roku 2014 nasi uczniowie rozwijają swoje kompetencje w oparciu o nasz szkolny projekt edukacji mobilnej „iPad w edukacji”. Zajęcia odbywają się z użyciem iPadów, iMaców oraz e-podręczników. Nauczyciele i uczniowie korzystają z wielu atrakcyjnych aplikacji edukacyjnych - również w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim.
Każdy uczeń korzysta w naszym gimnazjum z różnorodnej, nowoczesnej oferty edukacyjnej:

Przedmioty humanistyczne:
- innowacyjny program języka polskiego,
- debaty oksfordzkie w ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie, „Szkoła Autonomicznych Mówców”,
- lekcje i wieczory teatralne, teatr w „Autonomiku”,
- udział w zajęciach w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w ramach umowy patronackiej, zajęcia z twórczego pisania.

Matematyka:
- innowacyjny program matematyki z wykorzystaniem najnowszych technologii i metody projektowej,
- współpraca z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej oraz z Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość na podstawie umowy patronackiej, udział w projektach, wykładach,
- współpraca z Wydziałem Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, udział w międzyszkolnych meczach matematycznych, wykładach,
- zajęcia z wykładowcami Uniwersytetu Gdańskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Przedmioty przyrodnicze:
- dwujęzyczny program z geografii i fizyki,
- udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego,
- udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,
- zajęcia z astronomii w Obserwatorium Astronomicznym w Gdańsku.

Współpraca z uczelniami
Szczególnym elementem pracy dydaktycznej jest współpraca z uczelniami wyższymi. Nasi uczniowie uczestniczą w wykładach, warsztatach i zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Na mocy umowy patronackiej z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej uczniowie uzdolnieni matematycznie mają szansę poszerzać swoją wiedzę. W ramach porozumienia podpisanego z Biblioteką Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytutem Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego nasi uczniowie rozwijają swoje talenty pisarskie i lingwistyczne.

Nauczanie języków obcych
Uczniowie obowiązkowo uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego. Dodatkowo mogą wybrać trzeci język obcy. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w wymiarze 5 godzin tygodniowo w podziale na kameralne grupy zaawansowania. W ramach zajęć uczniowie przygotowują się do konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich, biorą udział w programach międzynarodowych, mają regularne zajęcia z native speakerami - wolontariuszami z Australii i Nowej Zelandii przebywającymi w naszej szkole w ramach międzynarodowego programu „Global Lattitiude Volunteering”, przygotowują się do egzaminów certyfikatowych (FCE, CAE). Zajęcia z języka niemieckiego prowadzone są w wymiarze 3 godzin tygodniowo w podziale na kameralne grupy zaawansowania. W ramach zajęć uczniowie przygotowują się do konkursów i egzaminów certyfikatowych (ZD - Zertifikat Deutsch, ZMP – Goethe Zertifikat C1).

Zajęcia sportowe
Każdy uczeń Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum realizuje obowiązkowo 4 godziny zajęć wychowania fizycznego. W ramach obligatoryjnych 2 godzin zajęć ogólnorozwojowych uczniowie realizują program z następujących dyscyplin: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, gimnastyka sportowa, gimnastyka artystyczna, lekkoatletyka. Zajęcia odbywają się na dwóch własnych nowoczesnych salach gimnastycznych a także na własnej siłowni zewnętrznej. Kolejne 2 godziny zajęć sportowych należy wybrać spośród następujących dyscyplin: aerobik, piłka nożna, siatkówka. Nasi uczniowie uczestniczą w licznych zawodach sportowych, osiągając świetne wyniki indywidualnie i drużynowo w wielu dyscyplinach (między innymi w pływaniu, unihokeju, biegach przełajowych, lekkoatletyce, tenisie stołowym).

Oferta dodatkowa
Każdy uczeń w zależności od potrzeb może korzystać z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji przedmiotowych.
Nasi uczniowie uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych poszerzających ich horyzonty (udział w warsztatach Euroweek – zajęcia ze studentami z całego świata), w zajęciach edukacyjnych oraz innych wydarzeniach organizowanych przez trójmiejskie instytucje naukowe i kulturalne.

Efekty kształcenia
Zindywidualizowana praca z uczniem oraz przyjęty system analizy efektów nauczania w szkole realizowany przez Gdańską Fundację Oświatową zapewniają bardzo dobre przygotowanie uczniów do dalszych etapów kształcenia. W ramach przygotowania do egzaminu gimnazjalnego uczniowie w klasie trzeciej uczestniczą w obowiązkowych, dodatkowych zajęciach z przedmiotów egzaminacyjnych. Cykl egzaminów próbnych, analizy wyników oraz wdrażanie planów naprawczych sprawiają, że nasi uczniowie co roku uzyskują wysokie wyniki we wszystkich częściach egzaminu. To plasuje naszą szkołę w gronie najlepszych trójmiejskich gimnazjów, a naszym absolwentom zapewnia kontynuację nauki w uznanych liceach. Nasi absolwenci mają również możliwość kontynuacji nauki z elementami nauczania dwujęzycznego w języku angielskim w Sopockim Autonomicznym Liceum.

Indywidualna diagnoza edukacyjna
Każdy uczeń klasy trzeciej otrzymuje na początku drugiego semestru nauki indywidualną diagnozę edukacyjną. Jest ona opracowana na podstawie rozpoznawanych zainteresowań i predyspozycji uczniów, w oparciu o rozmowy indywidualne ucznia z psychologiem i doradcą zawodowym, przeprowadzane testy preorientacji zawodowej, analizę wyników nauczania, akcji sprawdzających, próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz udziału ucznia w konkursach przedmiotowych i kołach zainteresowań. Indywidualna diagnoza edukacyjna ma za zadanie wesprzeć ucznia w dokonaniu trafnego wyboru profilu kształcenia w liceum.

Koncepcja wychowawcza
Działania wychowawcze szkoły, zgodnie z Misją szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej zmierzają przede wszystkim do wspomagania i intensyfikowania rozwoju ucznia. Wspieramy działania rodziców w kształtowaniu cech, które uznaliśmy za ważne dla każdego człowieka bez względu na wyznawany przez niego światopogląd. Szkoła ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną “Osiek” . Pracujemy w oparciu o autorski program wychowawczy (link do programu wychowawczo - profilaktycznego). Opiekunowie klas wraz z psychologiem szkolnym realizują odrębny dla każdego rocznika program wykładów, warsztatów oraz spotkań indywidualnych. Pracownicy Poradni wspierają działania rodziców i nauczycieli poprzez szkolenia, wykłady, warsztaty oraz konsultacje indywidualne. Szkoła dba o przestrzeganie zasad kultury osobistej i kultury języka, realizuje profilaktykę uzależnień, edukację patriotyczną, uroczyście obchodzi święta i rocznice ważnych wydarzeń historycznych. Uczniowie aktywnie uczestniczą w pracach Rady Uczniów, ucząc się w ten sposób współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za powierzone zadanie. Rokrocznie wspieramy cenne akcje na rzecz potrzebujących, organizując akcje charytatywne (Biznesklasa Unicef, Szlachetna Paczka, WOŚP). Do naszych tradycji szkolnych należą takie wydarzenia jak: Integóracja (wrześniowy wyjazd integracyjny wszystkich uczniów w góry), spotkanie bożonarodzeniowe połączone z konkursami i wspólnym śpiewaniem kolęd. Wszystkie te działania przyczyniają się do budowania przyjaznej atmosfery, z jakiej znana jest nasza szkoła.

Koncepcja organizacyjna
Staramy się, aby nasi uczniowie mieli jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Do ich dyspozycji są: sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, dwie nowoczesne sale gimnastyczne, siłownia zewnętrzna, boisko, biblioteka z czytelnią i stanowiskami komputerowymi, pracownia komputerowa, bezpłatne WIFI, estetyczna stołówka, sklepik szkolny, catering – obiady przygotowywane pod nadzorem dietetyka.
Cenimy sobie punktualność – w naszej szkole nie ma dzwonków.
Zajęcia odbywają się w systemie zespołów klasowych, niezależnych od nich grup profilowych (matematyka, języki obce) oraz grup zaawansowania z języków obcych. Zajęcia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego odbywają się w systemie klasowym, fakultety sportowe zaś w systemie międzyrocznikowym.

Dziennik elektroniczny
Dzięki dziennikowi elektronicznemu rodzice mogą na bieżąco monitorować frekwencję ucznia oraz jego wyniki w nauce.

System kontroli dostępu
W trosce o bezpieczeństwo uczniów w szkole działa system kontroli dostępu. Uczniowie wyposażeni są w specjalne karty magnetyczne, umożliwiające wejście do szkoły.